KODEX CHOVÁNÍ PRO PREVENCI SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ

ve sdruženích pracujících s dětmi a mládeží


PREAMBULE

Česká rada dětí a mládeže nabízí tento Kodex všem, kteří se podílejí na výchově dětí a mladých lidí a jejich doprovázení k dospělosti, zvláště pak svým členským sdružením a tisícům dobrovolníků, kteří v nich tuto činnost vykonávají. Vychází přitom ze dvou principů, které je třeba současně naplňovat, má-li být proces výchovy úspěšný:

 1. Dítě má být po celou dobu zrání k dospělosti chráněno před vším, co by pro něj mohlo znamenat újmu či ohrožení jeho tělesného, duševního či duchovního vývoje. K tomu jim má sloužit ochrana ze strany všech, kteří s ním přicházejí do kontaktu, počínaje rodiči, příbuznými i ostatními výchovnými pracovníky (učiteli, vedoucími v oddíle apod.).
 2. Ti, kteří pečují o zdravý vývoj dětí – ať už rodiče, příbuzní či pedagogičtí pracovníci – si zasluhují celospolečenskou podporu a ochranu před vším, co tuto jejich činnost zbytečně znesnadňuje, znevažuje nebo dokonce činí více či méně nemožnou.

Česká rada dětí a mládeže si je vědoma toho, že problém sexuálního zneužívání dětí a mladistvých je v naší společnosti tíživou skutečností a jeho řešení je naléhavé – a to i v prostředí sdružení dětí a mládeže. Ačkoliv k většině případů sexuálního zneužívání dochází rodinách ze strany nejbližších příbuzných, jsou známy případy takového jednání i ze strany vedoucích oddílů či jiných členů sdružení dětí a mládeže.

Česká rada dětí a mládeže rozhodně nehodlá tyto případy ani zastírat, ani zlehčovat. Vždyť hájení zájmů dětí a jejich všestranný zdravý rozvoj je pro drtivou většinu těch, kteří se ve sdruženích dobrovolně a mnohdy řadu let výchově věnují, rozhodujícím motivem jejich činnosti. Právě proto ČRDM chce napomoci tomu, aby se posílilo prostředí, v němž budou jak chráněny zájmy dětí, tak i těch, kteří se o ně obětavě a s láskou starají. Cestou k tomu je i dlouhodobý projekt Nás se to týká zaměřený na pravejci sexuálního zneužívání při činnosti sdružení dětí a mládeže. Následující Kodex je jedním z prvních kroků na této cestě. Kodex chování vychází ze zákonných ustanovení a obsahuje povinnosti a cíle zvolené z vlastí vůle pro prevenci sexuálního násilí při práci s dětmi a mládeží.


KODEX VEDOUCÍHO

Pokládáme za nezbytné, aby byli dívky a chlapci chráněni při všech našich aktivitách před sexuálními ataky, které by jim mohly ublížit. Proto se budeme zodpovědně zabývat možnými postupy, které by při práci s dětmi a mládeží bránily porušování hranic intimity i případům sexuálního násilí:

 1. Ve svém výchovném působení budeme podporovat to, co vede k porozumění a uznání lidské důstojnosti, k respektu vůči individuálním hranicím a studu dětí a mladých lidí, obzvláště v intimní sféře.
 2. Ve svém sdružení budeme systematicky pracovat s Úmluvou o právech dítěte.
 3. Prostřednictvím věku přiměřené sexuální výchovy budeme dívky i chlapce podporovat v tom, aby rozvíjeli identitu specifickou podle pohlaví, sebevědomí a schopnost vlastního sebeurčení.
 4. Do výchovného působení zahrneme rozvíjení dovedností a postojů, které dětem a dospívajícím umožní lépe se ohrožujícím situacím vyhýbat, případně se v nich bránit.
 5. Povedeme členy svého sdružení k tomu, aby proti sexistickému, diskriminujícímu a násilnému verbálnímu i neverbálnímu chování zaujímali aktivní postoj a takové chování netolerovali.
 6. Ve svém sdružení postupně vytvoříme síť důvěryhodných činovníků – koordinátorů – kteří budou schopni poskytovat členům našeho sdružení kompetentní pomoc jak při zavádění preventivních programů, tak při řešení situací možného zneužívání.
 7. Nutnou součástí prevence je i dobrá spolupráce s rodiči, již hodláme věnovat soustavné úsilí.
 8. O svých aktivitách ve prospěch prevence sexuálního zneužívání budeme informovat veřejnost.
 9. Budeme upozorňovat představitele našich sdružení na ty tendence a situace, které zneužívání nekladou účinné překážky, podporují je či přímo umožňují, a společně s nimi řešit jejich odstraňování.
 10. Ke každé formě porušení hranic v našem sdružení budeme přistupovat otevřeným způsobem a v prvé řadě budeme chránit zájem postiženého. V případě konfliktu přizveme (profesionální) odbornou podporu a pomoc a informujeme odpovědné osoby ve vedení organizace.
Copyright © 2015 TOM 4319 VATRA | Všechna práva vyhrazena